Tuesday, March 2, 2010

RECIPIENTS OF BHARAT RATNA


                    NAME                                          AWARDED IN
Chakravarti Rajagopalachari (1878-1972) ..................... 1954
Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) ...................... 1954
Dr Chandrasekhar Venkat Raman (1888-1970) ................ 1954
Dr Bhagwan Das (1869-1958) ..................................... 1955
Dr Mokshagundam Visvesvaraya (1861-1962) ...................1955
Jawaharlal Nehru (1889-1964).................................... 1955
Govind Ballabh Pant (1887-1961) ................................. 1957
Dr Dhondo Keshave Karve (1858-1962) .......................... 1958
Dr Bidhan Chandra Roy (1882-1962) ............................. 1961
Purushottam Das Tandon (1882-1962) ........................... 1961
Dr Rajendra Prasad (1884-1963) .................................. 1962
Dr Zakir Hussain (1897-1969) ..................................... 1963
Dr Pandurang Vaman Kane (1880-1972) ......................... 1963
Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904-1966) ................ 1966
Indira Gandhi (1917-1984) ......................................... 1971
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) .............................. 1975
Kumaraswami Kamraj (Posthumous) (1903-1975) ............. 1976
Mary Teresa Bojaxhiu (Mother Teresa) (1910-1997) ............1980
Acharya Vinobha Bhave (Posthumous) (1895-1982) ............ 1983
Khan Abdul Ghaffar Khan (1890-1988) ........................... 1987
Marudu Gopalan Ramachandran (Posthumous) (1917-1987) .. 1988
Dr Bhim Rao Ramji Ambedkar (Posthumous) (1891-1956) ..... 1990
Dr Nelson Rolihlahla Mandela (b-1918) ............................ 1990
Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944-1991) .......................... 1991
Sardar Vallabhbhai Patel (Posthumous) (1875-1950) ........... 1991
Morarji Ranchhodji Desai (1896-1995) ............................ 1991
Maulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888-1958) .......... 1992
Jehangir Ratanji Dadabhai Tata (1904-1993) .................... 1992
Satyajit Ray (Posthumous) (1922-1992) ........................... 1992
Aruna Asaf Ali (Posthumous) (1909-1996) ........................ 1997
Gulzari Lal Nanda (Posthumous) (1898-1997) .................... 1997
Dr Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam (b-1931) ............... 1997
Madurai Shanmukhavadivu Subbalakshmi (1916-2004) ......... 1998
Chidambaram Subramaniam (1910-2000) ......................... 1998
Loknayak Jayaprakash Narayan (Posthumous) (1902-1979) ... 1999
Professor Amartya Sen (b-1933) ..................................... 1999
Lokpriya Gopinath Bordoloi (Posthumous) (1890-1950) ........ 1999
Pandit Ravi Shankar (b -1920) ........................................ 1999
Sushri Lata Dinanath Mangeshkar (b-1929) ........................ 2001
Ustad Bismillah Khan (1916-2006) .................................. 2001
Bhimsen Joshi (b-1922).................................................2008